1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

НачалоЗА НАС


ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОВО” НА “ЮЗДП” ДП ГР.БЛАГОЕВГРАД
 
 Общата площ на ТП ДГС Белово е 21472,9ха, от която държавните горски територии са 20914,080ха. Горите и горските земи на територията на стопанството са разположени в Североизточна Рила, част от рида Алабак на Западните Родопи и част от южните склонове на рида Еледжик на Средна гора. Незначетелна площ от тях попада и в най - югозападната част на Горнотракийската низина. Надморската височина в района на стопанството е в широк диапазан - най - ниската точка е 255 м, а най - високата надхвърля 2100 м. релефът на територията е много разнобразен - от типичен високопланински до равнинен. Стопанството попада във водосборния басейн на река Марица. Средно годишното ползване по ЛУП е в размер на 43622 м3 стояща маса. Средногодишното залесяване по ЛУП е 19,4 ха.