1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

НачалоНОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИГорска сертификация
Горска сертификация

Извадка от горскостопански план на ТП ДГС Белово
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Белово" през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Белово
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Белово
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС БЕЛОВО
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Белово
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС-Белово“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Белово срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности